Back

Doves Farm Gluten Free Plain White Flour, 1kg


Ingredients: Rice, potato flour, tapioca, maize and buckwheat.

Allergens: none.


Type: Unknown Type